ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A HERNA-DENT Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A HERNA-DENT Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a HERNA-DENT Kft. (1045 Budapest, Nap utca 5. fszt. 1.).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

A HERNA-DENT Kft. kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

A HERNA-DENT Kft. a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezeli.

A HERNA-DENT Kft. honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookiek telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) a) pontja és a 7. cikk, az adatkezelés időtartama tekintetében az GDPR 5. cikk (1) e) pontja].

Az adatkezelés helye: 1045 Budapest, Nap utca 5. fszt. 1.

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag a HERNA-DENT Kft. erre felhatalmazott munkatársa jogosult. Az adatkezelő Debreczeni Rita (1045 Budapest, Nap utca 5. fszt. 1.), a Honlap üzemeltetője.

A HERNA-DENT Kft. adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója hírlevél küldés céljából: NAIH101552/2016.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A honlap adatkezelése

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokollcíme (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az érintett feliratkozását követően hírlevelet küld az Adatkezelő újdonságairól. Az egyes jelentkezéssel a felhasználó hozzájárul, hogy részére az Adatkezelő a programjairól tájékoztatást küldjön, amely értesítőről bármikor leiratkozhat. Az Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101552/2016. adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő legfontosabb híreiről kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal adattárolás módja: elektronikus

Díjfizetéssel járó kurzusra jelentkezés

Az érintett az Adatkezelő díjfizetéssel járó kurzus szolgáltatására való jelentkezése során választja ki az igénybe venni kívánt tanfolyamot. Az érintett számára az adott űrlap kitöltése kötelező. Ezt követően e-mailben az érintett megkapja az Adatkezelő számlaszámát, amelyre történő utalással kifizeti a kurzus díját. Ezt követően elektronikus formában, az általa, korábban megadott adatokkal az érintett számlát kap. Az Adatkezelő elkészíti a kért tartalmakhoz való hozzáférést az érintett számára.

adatkezelés célja: előfizetés szolgáltatásra kezelt adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, szakterülete, számlázási adatai adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása adattárolás határideje: az online képzés megszűnéséig, vagy amennyiben az érintett kéri adatai törlését úgy a törlési kérelmét követően azonnal adattárolás módja: elektronikus

Ingyenes kurzusra jelentkezés

Az érintett ingyenes kurzusra tud jelentkezni, és regisztrálni a honlapon.

adatkezelés célja: ingyenes online képzésre való jelentkezés kezelt adatok köre: ez érintett felhasználó neve, keresztneve, családneve, e-mail címe és jelszava adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig adattárolás módja: elektronikus

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Elérhetőség” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig adattárolás módja: elektronikus

Ügyfélkezelés

Az Adatkezelő jogosult az érintett előfizetők és felhasználók részére ajánlattétel céljából emailt küldeni. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

adatkezelés célja: ügyfélkezelés kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig adattárolás módja: elektronikus

A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

Amennyiben a jelen Tájékoztatóban nem talál választ kérdésére, kérjük, keresse az Adatkezelőt.

Az adatbiztonság

A HERNA-DENT Kft. a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A HERNA-DENT Kft. kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A HERNA-DENT Kft. ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Minden felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a HERNA-DENT Kft. által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A HERNA-DENT Kft. a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a HERNA-DENT Kft. írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot a HERNADENT Kft. helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben  azok kezelése jogellenes;  az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;  azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;  a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést a HERNA-DENT Kft-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A HERNA-DENT Kft. zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a HERNA-DENT Kft. rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A HERNA-DENT Kft. megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a HERNA-DENT Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HERNA-DENT Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint  törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A HERNA-DENT Kft. a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén a HERNA-DENT Kft. az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben a HERNA-DENT Kft. a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a HERNA-DENT Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.